Πέμπτη - 18, Απριλίου 2024
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος Λευκωσίας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί με την Πολιτική Εμπιστευτικότητας που αναφέρεται πιο κάτω. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει το δικαίωμα να συλλέγει, καταχωρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου (Ν.138(I)/2001). Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια των συνηθών εργασιών μας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμο Λευκωσίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων ή να αρνηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου (Ν.138(I)/2001).

Ο Δήμος Λευκωσίας δεν θα διαβιβάζει ή αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη:
(α) για τη διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος του χρήστη
(β) για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
(γ) για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος
(δ) για στατιστικούς σκοπούς και
(στ) για την επεξεργασία της πληρωμής όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Αυτή η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) προς δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται ή ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Ο Δήμος Λευκωσίας δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για την Πολιτική Εμπιστευτικότητας που ακολουθείται από τέτοια τρίτα πρόσωπα, καθότι είναι πέραν του ελέγχου του.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος Λευκωσίας συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 
  Δήμος Λευκωσίας  
  Τ.Θ.:21015, Τ.Κ.:1500 Λευκωσία  
  Τηλ.: 22-797000   Όροι και Προϋποθέσεις
  Φάξ: 22-663363   Προσωπικά Δεδομένα
  Ηλεκτ.Διεύθυν.: info@nicosiamunicipality.org.cy   Ακύρωση και Επιστροφή